PLATINUM Natural prémium száraz és nedves kutyatáp webáruház


ÁSZF – Általános Szerződési Feltételek

Amennyiben nem kerül sor külön megállapodásra, melynek érvényességéhez minden esetben a mi írásos beleegyezésünk szükséges, az alábbi feltételek elsőbbséget élveznek a vevő esetleges Általános Szerződési Feltételeivel (különösen Beszerzési Feltételeivel) szemben. A vevők ebben az összefüggésben azokat a fogyasztókat és vállalkozókat jelentik, amelyekkel üzleti kapcsolatba lépünk. A fogyasztók vevőnek tekintendők abban az esetben is, ha nem folytatnak üzleti vagy egyéni vállalkozói tevékenységet. A vállalkozók olyan vevők, amelyek természetes vagy jogi személyek, vagy jogképes személyegyesítő társaságok, és amelyek üzleti vagy egyéni vállalkozói tevékenységet folytatnak.

1. Általános tudnivalók, érvényesség

(1) Kizárólag a mi Értékesítési és Szállítási Feltételeink érvényesek; a vevő ezeknek ellentmondó vagy ettől eltérő feltételeit nem ismerjük el, kivéve, ha azok érvényességéhez kifejezett írásos hozzájárulásunkat adtuk. Értékesítési Feltételeink akkor is érvényesek, ha a vevő ezeknek ellentmondó vagy ettől eltérő feltételeinek ismeretében az árut vevő részére fenntartás nélkül leszállítjuk.

(2) A vevők ebben az összefüggésben azokat a fogyasztókat és vállalkozókat jelentik, amelyekkel üzleti kapcsolatba lépünk. A fogyasztók vevőnek tekintendők abban az esetben is, ha nem folytatnak üzleti vagy egyéni vállalkozói tevékenységet. A vállalkozók olyan vevők, amelyek természetes vagy jogi személyek, vagy jogképes személyegyesítő társaságok, és amelyek üzleti vagy egyéni vállalkozói tevékenységet folytatnak.
 

2. Ajánlat, ajánlati dokumentumok, szerződéskötés
(1) Ajánlataink nem kötelező érvényűek azokra nem vállalunk a Polgári Törvénykönyv szerinti ajánlati kötöttséget.

(2) A vevő kötelező érvényű megrendelése az 1) bekezdésnek megfelelően vételi ajánlatnak minősül. Az áru megrendelésével a vevő kötelező érvényűen kijelenti, hogy meg kívánja szerezni a megrendelt árut. Amennyiben a vevő elektronikus úton rendel, megrendelése beérkezéséről visszaigazolást kap. A beérkezési igazolás csak a megrendelés szabályszerűségének ellenőrzésére szolgál. Az adásvételi szerződés a beérkezési igazolás elküldésével még nem, hanem csak a számla külön történő elküldésével, illetve az áru tényleges leszállításával jön létre, amely a szokásos üzletmenet figyelembe vételével két-három hetet vesz igénybe. A vevő megrendelése legfeljebb három hétig kötelező érvényű.

(3) A szállítás vagy a szolgáltatás tárgyára vonatkozó adatok nem garantált tulajdonságok, hanem a termék vagy a szolgáltatás jellemzésére vagy jelölésére szolgálnak. A képek, rajzok és egyéb dokumentumok tekintetében fenntartjuk a tulajdon- és szerzői jogokat.

 

3. Fogyasztó általi visszavonás lehetősége 

Visszavonási jog

(5) Szerződéses nyilatkozatát 14 napon belül indoklás nélkül visszavonhatja írásban (pl. levél, fax, e-mail) vagy - amennyiben az áru a határidő lejárta előtt átadásra kerül - az áru visszaküldésével. A határidő a jelen tájékoztató írásos formában történő kézhezvételével kezdődik A visszavonási határidő betartásához elegendő a visszavonás vagy az áru idejében történő elküldése. Amennyiben a visszavonásról szóló tájékoztatás eladó részéről sem a szerződés megkötése előtt, sem közvetlenül a szerződés megkötése után írásban nem történik meg, a visszavonási határidő egy hónap. A visszavonást a következő elérhetőségekre kell elküldeni:PLATINUM Magyarország Kft.

1151 Budapest,
Szántóföld u. 7-9.

info@platinum-natural.hu

06 70 525 9885

A visszavonás következményei

Érvényes visszavonás esetén mindkét fél köteles a kapott árukat és szolgáltatásokat visszaszolgáltatni, illetve adott esetben az azokból keletkezett hasznot visszaadni. Amennyiben a kapott árut Ön nem vagy csak részben, illetve rosszabb állapotban tudja visszaszolgáltatni, köteles ennek megfelelően bizonyos ellenértéket megfizetni. Áruk átadásakor ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az áru állagának romlása kizárólag annak ellenőrzésére vezethető vissza – amilyen mértékben erre egy üzletben is lehetőség lenne. Az áru rendeltetésszerű használatából eredő állagromlás miatt történő ellenérték felszámítást úgy kerülheti el, ha az árut nem tulajdonosként veszi használatba és semmi olyat nem tesz, amely annak értékét csökkentheti. A csomagban történő szállításra alkalmas árukat a mi felelősségünkre kérjük visszaküldeni. A csomagban történő szállításra nem alkalmas árukat elszállítjuk Öntől. Abban az esetben Ön viseli a visszaküldés költségét, ha a leszállított áru megfelel a megrendelésnek és a visszaküldendő áru értéke nem haladja meg a 15.000 forintot illetve magasabb értékű áru esetében akkor, ha a visszavonás időpontjában Ön még nem fizette ki az ellenértéket vagy a megállapodás szerinti részteljesítést. Egyéb esetekben a visszaküldés az Ön számára ingyenes. A visszatérítési kötelezettségeket 30 napon belül teljesíteni kell. A határidő az Ön részére a visszavonási nyilatkozat vagy az áru elküldésével, a mi részünkre azok kézhezvételével kezdődik. 


Kérjük, vegye igénybe szállítási szolgáltatásunkat a visszaküldéshez. Ehhez kérjük, vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal a megadott elérhetőségeken és egyeztessen időpontot, amikor logisztikai partnerünk felveheti az árut.Kérjük, hogy a csomagot megfelelően bérmentesítse, különösen abban az esetben, ha nem Önnek kell viselni a visszaküldés költségeit, hogy elkerülje a portófizetési kötelezettséget. Mi postafordultával megtérítjük Önnek a keletkezett költségeket a vételár visszafizetésével együtt.

4. A visszaküldés költsége a fogyasztó általi visszavonás esetén

A vevő köteles viselni a visszaküldés költségét, ha a leszállított áru megfelel a megrendelésnek és a visszaküldendő áru értéke nem haladja meg a 15.000 forintot, illetve magasabb értékű áru esetében akkor, ha a visszavonás időpontjában a vevő még nem fizette ki az ellenértéket vagy a megállapodás szerinti részteljesítést.
 

5. Árak, fizetési feltételek, beszámítás, visszatartás
(1) Az árak a megrendelés visszaigazolásban feltüntetett szolgáltatásokra és szállítási egységekre vonatkoznak. Az árak forintban értendők, tartalmazzák a csomagolás költségét, a mindenkor érvényes általános forgalmi adót és a normál szállítás költségét. Ez alól kivételt képeznek a minimális rendelési mennyiségek, azaz egy doboz Fit-Sticks vagy Click-Bits jutalomfalat,  legfeljebb 11 doboz PLATINUM MENU nedves táp illetve 1,5 kg-os száraztáp megrendelése. Ezekben az esetekben, Magyarországon 1200 forint szállítási költséget számítunk fel. A többlet- illetve speciális szolgáltatások (mint például elsőbbségi vagy expressz küldemény) külön kerülnek felszámításra, ezek költségét a vevő viseli.


2) A számla kiegyenlítése előre fizetéssel történik. Az árut a fizetés beérkezését követően azonnal elindítjuk. Banki folyószámla megterhelése esetén az árut a megrendelés beérkezését követően haladéktalanul kiszállítjuk. Az összeget 7 nappal a kiszállítást követően emeljük le. A vevő köteles gondoskodni arról, hogy az adott számlán megfelelő mértékű fedezet álljon rendelkezésre. A kiadott beszedési megbízás a további megrendelések esetén is érvényes fizetési mód marad, a vevő általi kifejezett visszavonásig. Egyéb esetben vevő köteles a vételárat az áru átvételét követő 10 napon belül kifizetni. Ezen határidő leteltét követően a vevő fizetési késedelembe esik.

 

(3) Erre az esetre a fizetési késedelemre vonatkozó törvényi szabályozás érvényes. Vállalkozók esetében fenntartjuk a jogot arra, hogy a késedelmes fizetésből eredően nagyobb mértékű kárt állapítsunk meg és érvényesítsünk. Részletfizetési megállapodás esetén, amennyiben a vevő legalább két egymást követő részletet érintően több mint 7 nap késedelembe esik, a teljes fennmaradó összeg kifizetése azonnali hatállyal esedékessé válik.

 

(4) Ellenoldali követeléssekkel szembeni beszámítás vagy a fizetés hasonló okokból történő visszatartása abban az esetben megengedett, amennyiben az ellenoldali követelés vitathatatlanul és jogerősen megállapításra került. Ezen kívül a visszatartási jog alkalmazása abban az esetben elfogadható, amennyiben az ellenkező oldali igény ugyanazon a szerződéses jogviszonyon alapul.

6. Szállítási határidő

(1) Amennyiben a bejelentett szállítási határidőt vagy időpontot várakozásaink ellenére nem tudjuk betartani, a vevő köteles megfelelő mértékű halasztást engedélyezni. A megadott szállítási határidők és időpontok betartásának előfeltétele a vevő idejében és szabályszerűen történő teljesítése és együttműködése. Fenntartjuk a jogot arra, hogy kifogást érvényesítsünk a szerződés nem teljesítése miatt. Ez nem érinti a vevő visszavonásra vonatkozó jogát. 

(2) Amennyiben a vevő az áru átvételével késedelembe esik, vagy egyéb együttműködési kötelezettségét vétkes módon megszegi, jogosultak vagyunk a keletkezett károk megtérítését követelni, beleértve az esetleges többletköltségeket is. Fenntartjuk magunknak a jogot további igények és jogok érvényesítésére.

(3) Amennyiben a 2. pont feltételei teljesülnek, a vásárolt áru esetleges megsemmisülésére vagy állagának romlására vonatkozó kockázat abban az időpontban átszáll a vevőre, amikor az átvétellel vagy a fizetéssel késedelembe esett.

(4) A 2. és 3. pontok érvényesek abban az esetben is, ha a szállítás a vevő kérésére kerül késleltetésre.

(5) A törvényi előírásoknak megfelelő felelősséget vállalunk A törvényi előírásoknak megfelelő felelősséget vállalunk akkor is, ha a mi hibánkból eredő szállítási késedelem miatt a vevő jogosult érvényesíteni azon jogát, miszerint a szerződés további teljesítésére irányuló érdeke megszűnt.

(6) Továbbá szintén a törvényi előírásoknak megfelelő felelősséget vállalunk akkor is, ha a szállítási késedelem a mi hibánkból eredő szándékos vagy súlyosan hanyag szerződésszegés miatt áll fenn; képviselőink vagy teljesítési segédeink hibáiért is helytállunk. Amennyiben a szállítási késedelem a mi hibánkból eredő súlyosan hanyag szerződésszegésre vezethető vissza, kártérítési felelősségünk az előrelátható, jellemzően bekövetkező károkra korlátozódik.

(7) Szintén a törvényi előírásoknak megfelelő felelősséget vállalunk, ha a mi hibánkból eredő szállítási késedelem egy fontos szerződéses kötelezettség vétkes megsértésére vezethető vissza; ebben az esetben kártérítési felelősségünk azonban csak az előrelátható, jellemzően bekövetkező károkra korlátozódik.

(8) Nem vállalunk felelősséget nem megvalósult szállítás vagy szállítási késedelem esetén, amennyiben azt vis major vagy olyan egyéb, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható események okozták, amelyek nem a mi hibánkból következtek be (pl. bármely üzemzavar, anyag- vagy energia beszerzési problémák, szállítási késedelem, sztrájk, jogszerű kizárás, munkaerő-, energia- vagy nyersanyaghiány, szükséges hatósági engedélyek beszerzésének nehézsége, hatósági intézkedések vagy a beszállítók által elmaradó, nem megfelelő vagy nem időben történő szállítás).
 

7. Kockázatok átszállása

(1) Amennyiben a megrendelés visszaigazolásban nincs másként megjelölve, a szállítás „gyárban átvéve“ értendő.

(2) A szállítóeszköz kiválasztásáról mi határozunk. Amennyiben a vevő vállalkozó, akkor az áru esetleges megsemmisülésére vagy állagának romlására vonatkozó kockázat az áru átadásakor, amennyiben az eladó küldi el az árut a vevő részére, az árunak a szállítmányozóhoz, fuvarozóhoz vagy a szállítással, illetve a küldéssel megbízott egyéb személyhez vagy intézményhez történő eljuttatásakor száll át a vevőre. Amennyiben a vevő fogyasztó, akkor az eladott áru esetleges megsemmisülésére vagy állagának romlására vonatkozó kockázat abban az esetben is az áru átadásakor száll át a vevőre, amennyiben az eladó küldi el az árut a vevő részére. Az átadás tényét nem érinti, ha a vevő az átvétellel késedelembe esik.

(3) Amennyiben a vevő kérésére – akár rövid idejű – raktározás válik szükségessé, fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy az így keletkezett ráfordításokat a vevő részére kiszámlázzuk.
 

8. Alkalmazási tanácsadás

A kiszállított áru használata és alkalmazása kizárólag a vevő felelőssége. Semmilyen jellegű tanácsadás sem tekinthető kötelező érvényű tájékoztatásnak, és nem mentesíti a vevőt a saját ellenőrzési és felelősségvállalási kötelezettsége alól.


9. Kellékszavatosság

(1) Minden egyes terméket alapos vizsgálatnak vetünk alá a kiszállítás előtt. Amennyiben ennek ellenére hibás az áru, a vevő jogosult pótteljesítést (új szállítást vagy a hiba megszüntetését) követelni. Új szállításra csak a készlet erejéig van lehetőség. Az eladó jogosult a vevőnek új szállítást ajánlani, ha a hiba megszüntetése aránytalan ráfordítással járna. Amennyiben a pótteljesítés nem sikeres, a vevő a szerződéstől elállhat vagy kérheti a vételár csökkentését és esetleges kártérítést, illetve a felesleges kiadások megtérítését, amennyiben az egyéb feltételek teljesülnek.

(2) A vevő a szavatossági igényét nevének és elérhetőségeinek megadásával, valamint rövid indoklással érvényesítheti postai úton, e-mailben vagy telefonon, az eladó fent megadott elérhetőségein. A vállalkozó kellékszavatossági igényének feltétele ezen felül, hogy szabályszerűen teljesítse a vizsgálattal és kifogással kapcsolatos kötelezettségeit.

(3) A vevő kérésre köteles elküldeni a kifogásolt árut a vevő költségére megvizsgálásra a vevő fent megadott címére. A vevőnek lehetőség szerint az eredeti csomagolást kell használnia a visszaküldéskor. Kérjük, hogy a portófizetési kötelezettség elkerülése érdekében a küldeményt megfelelően bérmentesítse, illetve vegye igénybe a logisztikai partnerünk által végzett szállítási szolgáltatást. A költségek megtérítése a garanciavállalás keretein belül az áru eladó általi kézhezvételét követően haladéktalanul megtörténik.

(4) A vevő kártérítési kötelezettsége a durva hanyagságból vagy szándékosságból bekövetkezett károkra korlátozódik, amennyiben nem történt személyi sérülés. A felelősség korlátozása érvényes a kellékszavatosságon túl a deliktuális felelősségi igényekre, ellehetetlenülésből és késedelemből eredő felelősségre is, azonban nem érvényes a termékfelelősségi törvényből eredő igényekre. Ugyanez érvényes az eladó munkavállalóinak, képviselőinek és teljesítési segédeinek személyes felelősségére is. Amennyiben nem róható fel részünkre a szerződés szándékos megszegése, a kártérítési felelősség az előrelátható, jellemzően bekövetkező károkra korlátozódik. Amennyiben fontos szerződéses kötelezettség megszegése miatt a törvényi előírásoknak megfelelő felelősséggel tartozunk, a kártérítési felelősség szintén az előrelátható, jellemzően bekövetkező károkra korlátozódik.

(5) A fentiektől eltérő esetekben nem vállalunk felelősséget. Ez érvényes az alkalmazottaink, munkavállalóink, dolgozóink, képviselőink és teljesítési segédeink személyes kártérítési felelősségére is.

(6) A kellékszavatossági igény elévülési ideje azon vevők számára, akik a törvényi rendelkezések értelmében nem minősülnek fogyasztónak, a kockázatok átszállásától számított 12 hónap.

 

10. Tulajdonjog fenntartásának biztosítása

(1) A vevővel létrejött üzleti kapcsolatból származó összes fizetési kötelezettség teljesítéséig fenntartjuk a vásárolt áru tulajdonjogát. A vevő szerződésnek ellentmondó viselkedése, különösen fizetési késedelem esetén, jogosultak vagyunk a vásárolt árut visszavenni. A vásárolt áru általunk történő visszavétele a szerződéstől valót elállásnak tekintendő. A vásárolt áru visszavétele esetén jogosultak vagyunk azt értékesíteni, az értékesítésből származó bevétel - megfelelő értékesítési költség levonása mellett - beszámításra kerül a vevő kötelezettségeibe.

(2) Harmadik fél általi lefoglalás vagy egyéb beavatkozás esetén a vevő köteles haladéktalanul írásban értesíteni minket(3) A vevő jogosult a vásárolt árut a szokásos üzletmenet keretein belül továbbértékesíteni; azonban már most engedményezi részünkre saját követeléseiből, melyek az ő vevője vagy harmadik fél felé a továbbértékesítésből származnak, a mi követelésünk kiszámlázott végösszegének megfelelő összeget (beleértve az Áfát), mégpedig függetlenül attól, hogy a vásárolt áru feldolgozás nélkül vagy az után került értékesítésre. A követelés behajtására a vevő az engedményezést követően is jogosult marad. Ez nem érinti a mi követelés behajtási jogosultságunkat. Kötelezettséget vállalunk azonban arra, hogy a követelést nem hajtjuk be addig, amíg a vevő saját fizetési kötelezettségeinek a beszedett bevételből eleget tesz, nem kerül fizetési késedelembe és különösen, amíg nem áll fenn csőd- vagy felszámolási eljárás megindítása iránti kérelem vagy a fizetés szüneteltetése. Amennyiben azonban ez mégis fennállna, jogosultak vagyunk követelni, hogy a vevő az engedményezett követeléseket és azok adósának személyét tudomásunkra hozza, a behajtáshoz szükséges összes információt megadja, az erre vonatkozó dokumentumokat részünkre átadja és az adóst (harmadik felet) az engedményezésről értesítse.

(4) A vásárolt árunak a vevő általi feldolgozása vagy átalakítása mindenkor a mi részünkre történik. Amennyiben a vásárolt áru más, nem a mi tulajdonunkat képező árukkal kerül összedolgozásra, akkor az új terméken társtulajdon jogot szerzünk olyan mértékben, amilyen arányban a feldolgozás időpontjában a vásárolt áru értéke viszonyul a többi feldolgozott anyag értékéhez (kiszámlázott végösszeg, beleértve az Áfát). A feldolgozás során létrejövő árura egyébiránt ugyanaz vonatkozik, mint a fenntartással kiszállított, vásárolt árura.

(5) Amennyiben a vásárolt árut más, nem a mi tulajdonunkat képező áruval elválaszthatatlanul összekeverik, akkor az új terméken társtulajdon jogot szerzünk olyan mértékben, amilyen arányban az összekeverés időpontjában a vásárolt áru értéke viszonyul a többi, vele összekevert anyag értékéhez (kiszámlázott végösszeg, beleértve az Áfát). Amennyiben az összekeverés oly módon történik, hogy a vevő terméke tekinthető az alapvető árunak, megállapodásra kerül, hogy a vevő azon a megfelelő arányban társtulajdon jogot ruház ránk. A vevő az így keletkezett egyedüli tulajdont vagy társtulajdont részünkre fenntartja.

(6) Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a részünkre rendelkezésre álló biztosítékokat a vevő kérésére felszabadítjuk abban az esetben, ha a biztosítékaink realizálható értéke a fedezendő követeléseket több mint 10%-kal meghaladja; a felszabadítandó biztosítékok kiválasztása a mi hatáskörünkbe tartozik.
 

11. Illetékes bíróság, teljesítés helye

(1) Amennyiben a vevő vállalkozó, az illetékes bíróság a mi székhelyünk szerinti bíróság; azonban jogosultak vagyunk arra, hogy a vevő ellen a saját lakóhelye szerinti bíróságnál keresetet nyújtsunk be. Ugyanez érvényes abban az esetben is, ha a vevőre vonatkozóan nincs általánosan illetékes bíróság Magyarországon vagy a kereset benyújtásának időpontjában lakhelye vagy tartózkodási helye nem ismert. A jelen szabályozás nem érinti a kizárólagos bírósági illetékességről szóló kötelező érvényű törvényi rendelkezéseket.

(2) Kizárólag Magyarország joga kerül alkalmazásra; az ENSZ vételi jogának (Az Egyesült Nemzetek 1980. április 11.-én kelt Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG]) kizárása mellett.

(3) Amennyiben a megrendelés visszaigazolásban foglaltak ettől nem térnek el, a teljesítés helye a mi székhelyünk.

(4) Amennyiben ezek a rendelkezések vagy ezek valamely része érvénytelen lenne, ez nem érinti a fennmaradó részeket. Az érvénytelen rendelkezés helyett vagy a joghézag betöltésére olyan szabályozásnak kell kerülnie, amely a jogi lehetőségek keretein belül a lehető legközelebb áll ahhoz, amiben a felek erre a pontra vonatkozóan megállapodtak volna.


12. A szerződés megőrzése

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szerződés szövegének az Ön dokumentumai közötti tartós megőrzéséről Önnek kell gondoskodnia. Amennyiben azt még nem bocsátottuk az Ön rendelkezésére e-mailben vagy nyomtatott formában, lehetőség van a szerződések szövegének PDF formátumú fájlokba történő átalakítással (ún. screenshots), elektronikus formában történő tartós megőrzésére vagy papír alapon történő kinyomtatására. Az utóbbi vagy a PDF fájlok kinyomtatásával, vagy a megjelenített szöveg közvetlenül a böngészőből történő kinyomtatásával történik a nyomtatás funkció használatával.Tájékoztatás: A vevő tudomásul veszi, hogy az eladó n a szerződéses jogviszonyból származó adatokat adatfeldolgozási célból tárolja, és fenntartja magának a jogot arra, hogy az adatokat harmadik fél rendelkezésére bocsássa, amennyiben az a szerződés teljesítése érdekében szükséges. Adatvédelmi gyakorlatunk megfelel az adatvédelmi törvény előírásainak.


13. Adatvédelmi nyilatkozat
Személyes adatait harmadik fél számára csak feltétlen szükséges esetben adjuk ki. Ezt jelentheti például kiszállítás esetén a kézbesítő céget. Ezen kívül a PLATINUM Magyarország Kft. csak saját promóciós anyagainak küldésére használhatja fel.

OldaltérképKutyatáp webáruházMinőségi kutyatápKutyaeledel rendelés prémium minőségbenPrémium kutyatápHogyan etessük a kutyát?Kutya etetése, táplálása helyesenSpeciális kutyatápA kiskutya etetéseKutya egészséges táplálása, de hogyan?
Webshop by Keresőguru

2013 PLATINUM Magyarország Kft. | Impresszum | Általános szerződési feltételek 

Telefon: +36 70 525 9885 | info@platinum-natural.hu | Árlista